Contact

Past Secretaries

 • Suresh Chandra Chaudhury

 • Tarit Bhushan Roy

 • Nandalal Roy

 • D. K. Roy Chaudhury

 • Banwari Lal Roy

 • Gunen Roy

 • A. K. Basu

 • J. C. Gupta

 • Jyotish Chandra Guha

 • J. C. Ghosh

 • J. N. Sengupta

 • N. K. Roy

 • J. S. Sengupta

 • K. D. Roy

 • Nripen Das

 • Shri Nishith Chandra Ghosh

 • Dr. B. R. Sengupta

 • Shri Achinta Sarkar

 • Shri Sachin Sen

 • Shri Partha Sengupta

 • Shri Rathin Chandra Nag

 • Shri Ashok Roy

 • Dr. Dipak Chakraborty

 • Dipak Das

List of Presidents

 • 1920-22 Shri Suresh Chandra Chaudhury / Roy Bahadur Tarit Bhushan Roy