Contact

Past Secretaries

 • Suresh Chandra Chaudhury

 • Tarit Bhushan Roy

 • Nandalal Roy

 • D. K. Roy Chaudhury

 • Banwari Lal Roy

 • Gunen Roy

 • A. K. Basu

 • J. C. Gupta

 • Jyotish Chandra Guha

 • J. C. Ghosh

 • J. N. Sengupta

 • N. K. Roy

 • J. S. Sengupta

 • K. D. Roy

 • Nripen Das

 • Shri Nishith Chandra Ghosh

 • Dr. B. R. Sengupta

 • Shri Achinta Sarkar

 • Shri Sachin Sen

 • Shri Partha Sengupta

 • Shri Rathin Chandra Nag

 • Shri Ashok Roy

 • Dr. Dipak Chakraborty

 • Dipak Das

 • Shri Kalyan Majumdar

List of Presidents

 • 1920-22 Shri Suresh Chandra Chaudhury / Roy Bahadur Tarit Bhushan Roy – Joint Secretary
 • 1923-24 Shri Nandalal Roy / Shri D. K. Roy Chaudhury – Joint Secretary
 • 1925-26 Shri Banwarilal Roy / Roy Bahadur Gunen Roy – Joint Secretary
 • 1927-41 Shri Banwarilal Roy – General Secretary
 • 1942 Shri A. K. Basu, Bar-at-Law
 • 1943-45 Shri J. C. Gupta, Bar-at-Law (Former State Congress President)
 • 1946-58* Shri Jyotish Chandra Guha
 • 1959-62 Shri J. S. Sengupta
 • 1963-64 Shri K. D. Roy
 • Shri Bidhu Bhushan Ghosh
 • 1965-69 Shri Jyotish Chandra Guha
 • 1970-77 Dr. Nripen Das
 • 1978-81 Shri Nishith Chandra Ghosh
 • 1982-87 Dr. B. R. Sengupta
 • 1988 Shri Achinta Sarkar
 • 1989-90 Shri Sachin Sen
 • 1991 Shri Partha Sengupta (For six months)
 • 1991-92 Shri Rathin Chandra Nag, Bar-at-Law
 • 1993-2000 Shri Ashok Roy / Dr. Dipak Chakraborty
 • 2001 Dr. Dipak Chakraborty
 • 2001-Feb to March Shri Dipak Das
 • 2002-Till Date Shri Kalyan Majumdar
 • NB* In 1940 Shri J. C. Ghosh, Shri J. S. Sengupta and Shri N. M. Roy also officiated as Secretaries for brief periods.